สมาคมการพิมพ์ไทยจัดฝึกอบรม “กลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์”

สมาคมการพิมพ์ไทยจัดฝึกอบรม “กลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์”

เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

สมาคมการพิมพ์ไทยจัดฝึกอบรม “กลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์” โดยมีอาจารย์สุชาดา คันธารส สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ ม.ราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ในหัวข้อเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแนวโน้มการออกแบบในอนาคต และอาจารย์วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เทรนด์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

หลังจบการสัมมนาวิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องใส่ Power Bank และกล่องใส่น้ำผึ้งด้วยตัวเอง จากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตร โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9