สอบประเมินสมรรถนะความรู้คุณวุฒิวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

สอบประเมินสมรรถนะความรู้คุณวุฒิวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ วิทยาลัยเทคนีโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

สมาคมการพิมพ์ไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการสอบประเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 โดยมีนักเรียนชั้นปวส.ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าร่วมสอบเพื่อวัดผลจำนวนทั้งสิ้น 80 คน

การสอบประเมินผลในครั้งนี้แบ่งการสอบเป็นภาคทฤษฎีในช่วงเช้า ซึ่งในช่วงแรกเป็นการแนะนำวัตถุประสงค์ของการจัดจากอาจารย์ผู้คุมสอบ และการแนะนำเนื้อหาต่างๆ ที่จะออกในข้อสอบให้ผู้เข้าสอบได้รับฟังและเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสอบ

การสอบภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากการใช้โปรแกรม Illustrator สำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยได้ให้ผู้เข้าสอบได้ใช้ความสามารถในการออกแบบใบปลิวประชาสัมพันธ์ ในระหว่างการสอบจะได้รับการแนะนำรวมไปถึงการซักถามจากผู้คุมสอบเพื่อเป็นการสัมภาษณ์และประเมินผู้เข้าสอบในระหว่างสอบภาคปฏิบัติ

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนีโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สนับสนุนกิจกรรมโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)