สัมมนา “หลักสูตรอบรมเรื่องการบริหารและการจัดการเชิงวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์”

สัมมนา “หลักสูตรอบรมเรื่องการบริหารและการจัดการเชิงวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์”

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

สมาคมการพิมพ์ไทยจัดการสัมมนาหัวข้อ “หลักสูตรอบรมเรื่องการบริหารและการจัดการเชิงวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์” โดยมีเนื้อหาดังนี้
• หลักการบริหารการผลิต
• การลดต้นทุนด้วยคุณภาพและ การบริหารสินค้าคงคลัง
• โครงสร้างด้านวิศวกรรมโรงงานและเครื่องจักร
• วิธีลดต้นทุนการผลิตเชิงวิศวกรรม

สัมมนาดังกล่าว ถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรม โลหะ อะไหล่ และเครื่องจักร

หลังจบการสัมมนา เป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 18 คน กิจกรรม ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9