สัมมนา Move On 2020 : Driving the Next Printing Industry

สัมมนา Move On 2020 : Driving the Next Printing Industry

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “Move On 2020 : Driving the Next Printing Industry” ร่วมก้าวเดินเพื่อธุรกิจการพิมพ์ก้าวหน้า โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น 3 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย โดยมีคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม – ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์กล่าวเปิดงานและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รวมถึงการเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมครั้งถัดไป

กิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้อยู่ในการอุตสาหกรรมการพิมพ์ร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจการพิมพ์ ได้แก่ คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล – รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “อุตสาหกรรมการพิมพ์อยู่อย่างไรให้รอดในยุค Disruptive Technology”

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ – ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “นวัตกรรมกับการขับเคลื่อนธุรกิจ”

สัมมนาในช่วงบ่าย เริ่มด้วย คุณสุพจน์ รัตนาพันธ์ – Executive Committee สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ซึ่งบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธเพื่อการดำรงอยู่ของธุรกิจการพิมพ์” หลังจากนั้นปิดท้ายด้วยการสัมมนาในหัวข้อ “Smart Move : ธุรกิจการพิมพ์ก้าวเดินเร็วอย่างมีหลักการ” บรรยายโดย คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม – ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์