สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หลักสูตรที่ 1 : เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เนื้อหาสัมมนา

 • เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตกับอุตสาหกรรมการพิมพ์
 • เทคโนโลยีทางเครื่องพิมพ์
 • เทคโนโลยีทางด้านการจัดการการผลิตสิ่งพิมพ์
 • การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
 • การควบคุมคุณภาพการทำแม่พิมพ์
 • การทำมาตรฐานทางการพิมพ์
 • แนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

วิทยากร

 • ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
 • อาจารย์อัครเดช ทองสว่าง

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรยายโดย ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• เทคโนโลยีทางเครื่องพิมพ์
• เทคโนโลยีทางด้านการจัดการการผลิตสิ่งพิมพ์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. (ต่อ) เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตกับอุตสาหกรรมการพิมพ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ บรรยายโดย อาจารย์อัครเดช ทองสว่าง
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• การควบคุมคุณภาพการทำแม่พิมพ์
• การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. (ต่อ) เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตกับอุตสาหกรรมการพิมพ์

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. การทำมาตรฐานทางการพิมพ์ บรรยายโดย ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. (ต่อ) การทำมาตรฐานทางการพิมพ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. แนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ บรรยายโดย อาจารย์อัครเดช ทองสว่าง
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. (ต่อ) แนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

หลักสูตรที่ 2 : เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เนื้อหาสัมมนา

 • เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
 • การพิมพ์บรรจุภัณฑ์คงรูป
 • การพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
 • การพิมพ์ฉลาก
 • วัสดุทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์นวัตกรรมทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
 • แนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

วิทยากร

 • ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
 • ดร.สุรชัย ขันแก้ว

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก บรรยายโดย ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และ ดร.สุรชัย ขันแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• การพิมพ์บรรจุภัณฑ์คงรูป
• การพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
• การพิมพ์ฉลาก
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. (ต่อ) เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. (ต่อ) เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. (ต่อ) เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. วัสดุทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์นวัตกรรมทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ บรรยายโดย ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และ ดร.สุรชัย ขันแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. (ต่อ) วัสดุทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์นวัตกรรมทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. แนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. (ต่อ) แนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. (ต่อ) เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

ค่าใช้จ่าย: 

สมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย
• อบรม1 ท่าน ราคา 4,000 บาท/ท่าน/หลักสูตร

บุคคลทั่วไป
• อบรม1 ท่าน ราคา 4,400 บาท/ท่าน/หลักสูตร

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังไม่หัก ณ ที่จ่าย 3%  
**จองแล้วไม่สามารถ “ยกเลิก” หรือ “เปลี่ยนแปลง” ได้

หมายเหตุ โปรโมชั่นสมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย จะต้องสมัครและชาระเงินก่อนเปิดหลักสูตร 1 สัปดาห์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม

คุณมยุรีย์ จันทร์รัตนคีรี
โทรศัพท์ 0-2719-6685-7, 087-670-2223, 082-745-9999
โทรสาร 0-2719-6688
E-mail: mayuree.tpa@gmail.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า