Digital Marketing for Print Business

p34_02

Digital Marketing for Print Business

สมาคมการพิมพ์ไทยร่วมกับชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Digital Marketing for Print Business” เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม9 โดยมีการบรรยาย และการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ดังนี้ การบรรยายหัวข้อ “พฤติกรรมลูกค้ายุคดิจิทัล” โดยคุณจิตร์งาม รักษาแก้ว Co-founder KPRINT Co.,Ltd.

ในภาคบ่ายมีการเสวนาเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล” โดยวิทยากร คุณชิตติพล ว่องส่งสาร Art Director, Freelance Sir, คุณพรรณกร จันทรุกขา CEO, บจก.เอ็นพีพี บ็อกซ์ และคุณจิตรงาม รักษาแก้ว Co-founder, Kprint ดำเนินรายการโดย คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย โดยวิทยากรทั้ง 3 ท่านนี้มีประสบการณ์ตรงในการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือทำการตลาด สร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบในการทำงานจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และได้ผลงานตรงตามความต้องการของลูกค้า

หัวข้อสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ให้ใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์ ในการทำกลยุทธ์สื่อสารการตลาดนำเสนอข้อมูล สินค้าหรือบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง