โครงการอบรมเรื่องเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและผู้สนใจทั่วไป

วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 และวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทยนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร บรรยายโดย อาจารย์ ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายธีรพงศ์ ประดิษฐ์กุล ที่ปรึกษาฝึกอบรมสมาคมการพิมพ์ไทย และที่ปรึกษาบริหารบริษัท

สัมมนาตอบโจทย์เทคนิคการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 บรรยายโดย อาจารย์สุชาดา คันธารส อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์ ผศ.จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สารจากคณะทำงาน และผลการดำเนินงานงาน พฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562

สารจากคณะทำงาน เนื่องในโอกาสการทำงานครบ 1 ปีของคณะกรรมการบริหาร สมาคมการพิมพ์ไทย วาระปี พ.ศ. 2561-2563 เมื่อวันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2562 สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 73 ณ ห้องเดอะวินนิ่งโพสต์ ราชกรีฑาสโมสร โดยมีสมาชิกของสมาคมการพิมพ์ไทยเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 127 คน

ผลการดำเนินงาน สมาคมการพิมพ์ไทย เดือนพฤษภาคม 2561

2-3 พฤษภาคม 2561 – ร่วมงาน Shift-018, Shaping the Future of Print & Packaging in Asia Conference เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค | 3 พฤษภาคม 2561 – ร่วมงานประกาศผลการประกวดสิ่งพิมพ์นานาชาติระดับเอเซีย Asian Print Awards โดยประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลมากเป็นอันดับ 1 ของเอเซีย

ผลการดำเนินงาน สมาคมการพิมพ์ไทย เดือนมิถุนายน 2561

2 มิถุนายน 2561 – ร่วมงานสังสรรค์ วันการพิมพ์ไทย และร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนพล บันลือรัตน์ ขึ้นรับตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์คนใหม่ ณ ห้องอังรีดูนัง ราชกรีฑาสโมสร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 50