Flexo or Digital ? ตอนที่ 3 การคำนวณต้นทุน

เพื่อให้การคำนวณสะท้อนสถานการณ์ และปัจจัยการผลิตจริงเพื่อให้การวิเคราะห์นี้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริง จำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าจะต้องประเมินและรวบรวมข้อมูลการผลิตของตนเอง ไม่แนะนำให้ใช้ข้อมูลคร่าวๆ หรือข้อมูลเบื้องต้น

Flexo or Digital ? ตอนที่ 4 Digital Inkjet กับการใช้งานจริง

สำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจรับพิมพ์ลาเบลสติกเกอร์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยี Inkjet ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก หากลองนึกภาพว่าการพิมพ์งาน 30,000 ลาเบล มี 15 Version หรือ จะพิมพ์งาน 64 Version จากลาเบล 6 แบบ ล็อตละ 1,000 ลาเบล

คณะกรรมการบริหารสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ 2561-2563

คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (วาระปี พ.ศ.2561 – 2563)

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยมีคุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

1 2 3 4 28