คณะกรรมการบริหารสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ 2561-2563

p18-21_02

คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (วาระปี พ.ศ.2561 - 2563) มีดังนี้

คุณพงศ์ธีระ  พัฒนพีระเดช

นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

บริษัท วิสคอม เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

อุปนายกวิชาการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโฟโต้ แอนด์ พริ้นท์

คุณณรงค์ศักดิ์ มีวาสนาสุข

อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด

คุณวิทยา อุปริพุทธิพงศ์

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงทำสมุดเม้งฮั้ว

คุณธีระ กิตติธีรพรชัย

อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กร

บริษัท จี.พี ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด

คุณนิธิ เนาวประทีป

อุปนายกฝ่ายสารสนเทศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

คุณพชร จงกมานนท์

อุปนายกฝ่ายสื่อบูรณาการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา

คุณธนิต วิริยะรังสฤษฎ์

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด

คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ

เลขาธิการ

บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณสุวิทย์ มหทรัพย์เจริญ

รองเลขาธิการ

บริษัท พี รุ่งโรจน์การพิมพ์ จำกัด

คุณปรเมศวร์ ปรียานนท์

รองเลขาธิการ

บริษัท บี.บี การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด

คุณชินธันย์ ธีรณัฐพันธ์

รองเลขาธิการ

บริษัท ธนางกูรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด

คุณอภิเชษฐ์ เอื้อกิจธโรปกรณ์

รองเลขาธิการ

บริษัท เอส โอ ฟูล พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด

คุณปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์

รองเลขาธิการ

บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ จำกัด

คุณธนเดช เตชะทวีกิจ

รองเลขาธิการ

บริษัท จอยปริ้นท์ จำกัด

คุณประเสริฐ หล่อยืนยง

เหรัญญิก

บริษัท ราชาการพิมพ์ จำกัด

คุณณภัทร วิวรรธนไกร

นายทะเบียน

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์

ปฏิคม

บริษัท สุพรชัย ไดคัท จำกัด

คุณวิสุทธิ์ จงพิพัฒน์ยิ่ง

รองปฏิคม

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

คุณรัฐกฤต เหตระกูล

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ประชุมช่าง จำกัด

คุณวริษฐา สิมะชัย

รองประชาสัมพันธ์

บริษัท ก การพิมพ์เทียนกวง จำกัด

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 257
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 138
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...