คณะกรรมการบริหารสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ 2561-2563

p18-21_02

คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (วาระปี พ.ศ.2561 - 2563) มีดังนี้

คุณพงศ์ธีระ  พัฒนพีระเดช

นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

บริษัท วิสคอม เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

อุปนายกวิชาการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโฟโต้ แอนด์ พริ้นท์

คุณณรงค์ศักดิ์ มีวาสนาสุข

อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด

คุณวิทยา อุปริพุทธิพงศ์

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงทำสมุดเม้งฮั้ว

คุณธีระ กิตติธีรพรชัย

อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กร

บริษัท จี.พี ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด

คุณนิธิ เนาวประทีป

อุปนายกฝ่ายสารสนเทศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

คุณพชร จงกมานนท์

อุปนายกฝ่ายสื่อบูรณาการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา

คุณธนิต วิริยะรังสฤษฎ์

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด

คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ

เลขาธิการ

บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณสุวิทย์ มหทรัพย์เจริญ

รองเลขาธิการ

บริษัท พี รุ่งโรจน์การพิมพ์ จำกัด

คุณปรเมศวร์ ปรียานนท์

รองเลขาธิการ

บริษัท บี.บี การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด

คุณชินธันย์ ธีรณัฐพันธ์

รองเลขาธิการ

บริษัท ธนางกูรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด

คุณอภิเชษฐ์ เอื้อกิจธโรปกรณ์

รองเลขาธิการ

บริษัท เอส โอ ฟูล พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด

คุณปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์

รองเลขาธิการ

บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ จำกัด

คุณธนเดช เตชะทวีกิจ

รองเลขาธิการ

บริษัท จอยปริ้นท์ จำกัด

คุณประเสริฐ หล่อยืนยง

เหรัญญิก

บริษัท ราชาการพิมพ์ จำกัด

คุณณภัทร วิวรรธนไกร

นายทะเบียน

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด

คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์

ปฏิคม

บริษัท สุพรชัย ไดคัท จำกัด

คุณวิสุทธิ์ จงพิพัฒน์ยิ่ง

รองปฏิคม

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

คุณรัฐกฤต เหตระกูล

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ประชุมช่าง จำกัด

คุณวริษฐา สิมะชัย

รองประชาสัมพันธ์

บริษัท ก การพิมพ์เทียนกวง จำกัด

Related Post

สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 SME SCALE UP Printing Innovation
views 35
สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 SME SCALE UP Printing Innovation วันที่ 3 , 10-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม9 ธุรกิจการพิมพ์ในปัจจุบันต้องมีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับกระแส Digital Disruption ...
Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market
views 43
Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากกระแสของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ หรือ SMART PACKAGING ที่ตอนนี้ได้รับกสรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่ง...
การเคลือบ (Coating Method)
views 54
การเคลือบ (Coating Method) ปัจจุบันการพิมพ์งานด้วยระบบการพิมพ์ต่างๆ อาทิ ออฟเซ็ต กราเวียร์ เฟล็กโซกราฟี สกรีน หรือ ฯลฯ ซึ่งหลังจากพิมพ์แล้ว นอกจากจะถูกส่งไปพับ ตัด เจียนแล้ว ยังมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการเคลือบ การเคลือบคือการทำให้ผ...