สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หลักสูตรที่ 1 : เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เนื้อหาสัมมนา

 • เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตกับอุตสาหกรรมการพิมพ์
 • เทคโนโลยีทางเครื่องพิมพ์
 • เทคโนโลยีทางด้านการจัดการการผลิตสิ่งพิมพ์
 • การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
 • การควบคุมคุณภาพการทำแม่พิมพ์
 • การทำมาตรฐานทางการพิมพ์
 • แนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

วิทยากร

 • ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
 • อาจารย์อัครเดช ทองสว่าง

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรยายโดย ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• เทคโนโลยีทางเครื่องพิมพ์
• เทคโนโลยีทางด้านการจัดการการผลิตสิ่งพิมพ์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. (ต่อ) เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตกับอุตสาหกรรมการพิมพ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ บรรยายโดย อาจารย์อัครเดช ทองสว่าง
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• การควบคุมคุณภาพการทำแม่พิมพ์
• การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. (ต่อ) เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตกับอุตสาหกรรมการพิมพ์

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. การทำมาตรฐานทางการพิมพ์ บรรยายโดย ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. (ต่อ) การทำมาตรฐานทางการพิมพ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. แนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ บรรยายโดย อาจารย์อัครเดช ทองสว่าง
ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. (ต่อ) แนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

หลักสูตรที่ 2 : เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เนื้อหาสัมมนา

 • เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
 • การพิมพ์บรรจุภัณฑ์คงรูป
 • การพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
 • การพิมพ์ฉลาก
 • วัสดุทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์นวัตกรรมทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
 • แนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

วิทยากร

 • ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
 • ดร.สุรชัย ขันแก้ว

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก บรรยายโดย ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และ ดร.สุรชัย ขันแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• การพิมพ์บรรจุภัณฑ์คงรูป
• การพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
• การพิมพ์ฉลาก
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. (ต่อ) เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. (ต่อ) เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. (ต่อ) เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. วัสดุทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์นวัตกรรมทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ บรรยายโดย ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และ ดร.สุรชัย ขันแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. (ต่อ) วัสดุทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์นวัตกรรมทางการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. แนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. (ต่อ) แนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. (ต่อ) เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

ค่าใช้จ่าย: 

สมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย
• อบรม1 ท่าน ราคา 4,000 บาท/ท่าน/หลักสูตร

บุคคลทั่วไป
• อบรม1 ท่าน ราคา 4,400 บาท/ท่าน/หลักสูตร

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังไม่หัก ณ ที่จ่าย 3%  
**จองแล้วไม่สามารถ “ยกเลิก” หรือ “เปลี่ยนแปลง” ได้

หมายเหตุ โปรโมชั่นสมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย จะต้องสมัครและชาระเงินก่อนเปิดหลักสูตร 1 สัปดาห์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม

คุณมยุรีย์ จันทร์รัตนคีรี
โทรศัพท์ 0-2719-6685-7, 087-670-2223, 082-745-9999
โทรสาร 0-2719-6688
E-mail: mayuree.tpa@gmail.com

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 257
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 137
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...