งานสัมมนา Thai Print + SME Bank Smart Transform @Chaingmai

20180809_smebank_1600x150

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ์เข้าร่วมงานสัมมนา
Thai Print + SME Bank Smart Transform @Chaingmai

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบันท่ามการการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว และกระแส Disruption Technologyที่มีผลกระทบกับหลายๆ ธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมการพิมพ์ด้วยเช่นกัน ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต รูปแบบและวิธีการทำการตลาด การพัฒนาช่องทางทางการขายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านทางช่องทางใหม่ๆ ทั้งทางออนไลน์ และออฟไลน์ การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สมาคมการพิมพ์ไทยจึงได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) โดยทำการลงนาม MOU ร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้เข้าสู่แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ในการนี้สมาคมการพิมพ์ไทยจึงได้จัดโครงการ Thai Print + SME Bank Smart Transform @Chaingmai ขึ้นมาในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานนี้จะมีการสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจการพิมพ์ และมีการจัดแสดงสินค้าและซัพพลายด้านการพิมพ์มากมาย รวมถึงการให้บริการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจาก SME Bank อีกด้วย เช่น

  1. สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 วงเงินรวม 8,000 ล้านบาท ผู้กู้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน สามารถกู้ได้ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1 % ระยะเวลา 7 ปี ปลอดเงินต้น 3 ปีแรก
  2. สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท โดยกู้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้ 5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% ระยะ 7 ปี
  3. สินเชื่อ “Transformation Loan เสริมแกร่ง” (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะที่ 2) วงเงิน 3,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยถูกเพียง 4%ต่อปีตลอดอายุโครงการ 7 ปีวงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อรายบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถยื่นกู้ได้โดยเป็นสินเชื่อระยะยาวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ถึง 30% ของวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติและกู้เพื่อลงทุนซื้อหรือสั่งทำเครื่องจักรใหม่ได้สูงสุดถึง 15 ล้านบาทโดย 10 ล้านบาทแรกสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน

กำหนดการ

งานสัมมนา Thai Print + SME Bank Smart Transform @Chaingmai
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
08:30 – ลงทะเบียน
09:00 – กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดยนายกสมาคมการพิมพ์ไทย – คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
09:30 – บรรยายพิเศษเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย
อย่าง SMART Transform โดยคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล – รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10:30 – พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – บรรยายพิเศษ การเตรียมพร้อมเข้าสู่แหล่งเงินทุนพิเศษ และแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยนายสุนทร สุขสมเนตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
12:00 – รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – Technology & Product Showcase
15:00 – พักรับประทานอาหารว่าง
15:15 – Clinic การเงินเพื่อการลงทุน
16:00 – Lucky Draw

***เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมการพิมพ์ไทย
ภายในวันที่  31 สิงหาคม  2561

ดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมยุรีย์ จันทร์รัตนคีรี
โทร. 082-745-9999  E-mail: mayuree.tpa@gmail.com
คุณวาสนา
โทร. 087-670-2223 E-mail: vassana.tpa@gmail.com

โทรศัพท์ 0-2719-6685-7
โทรสาร 0-2719-6688

 

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 257
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 137
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...