สัมมนาหลักสูตร Creative Paper Packaging Structure and Design

20180604_creative-paper-packaging-01

สัมมนาหลักสูตร Creative Paper Packaging Structure and Design
โครงสร้างและการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษในเชิงสร้างสรรค์

23 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 – 16.30 น.
ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย ซอย 15 ถ.พระราม 9

ปัจจุบันการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP เป็นเรื่องสำคัญ เพราะผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์มากขึ้น โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์สวยงาม ดังนั้น นักออกแบบ และผู้พิมพ์บรรจุภัณฑ์ ต้องเรียนรู้ และเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการออกแบบและการผลิตสัมมนาครั้งนี้ ท่านจะได้เรียนรู้แนวคิด และเทคนิคด้านโครงสร้างและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อช่วยยกระดับบรรจุภัณฑ์ พร้อมกับเรียนรู้การทำ 3D Mock-Up แบบง่าย เพื่อการนำเสนอ…

หัวข้อสัมมนา

 • เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยบรรจุภัณฑ์
  โดย ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์
  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าอย่างมืออาชีพ
  โดย ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ
  ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การสร้าง 3D Mock-Up ด้วย Adobe Dimension CC
  โดย ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม
  ประธานอนุกรรมการสาขากราฟิกดีไซน์ม Thailand Skills
  ที่ปรึกษางานออกแบบ และงานพิมพ์ผลิตภัณฑ์ OTOP

ค่าใช้จ่าย:

 • บุคคลทั่วไป
  ราคา 2,675 บาท/ท่าน
 • สมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย
  อบรม 1 ท่าน ราคา 2,140 บาท
  อบรม 2 ท่าน ส่วนลดพิเศษ 10% ราคา 3,852 บาท
 • นักศึกษา
  ราคา 1,200 บาท/ท่าน

***ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่หัก ณ ที่จ่าย 3%
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ติดต่อสอบถาม

คุณมยุรีย์ จันทร์รัตนคีรี
โทรศัพท์ 0-2719-6685-7, 087-670-2223, 082-745-9999
โทรสาร 0-2719-6688
E-mail: mayuree.tpa@gmail.com

 

Related Post

จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”
views 203
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ iTAP จัดสัมมนาเรื่อง "อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology" ณ KX Building ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 - 16.45 น. ฟรี ไ...
สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
views 287
สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักสูตรที่ 1 : เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อหาสัมมน...
การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้)
views 337
การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้) LOGO DESIGN CONTEST YOUNG PRINTER GROUP เนื่องด้วยโอกาสครบรอบ 20 ปี ของกลุ่ม Young Printer Group (YPG) ในปีนี้ ทาง YPG จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบโลโก้ใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้า...