จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 72 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวาระ 2561-2563

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 72
และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวาระ 2561-2563
ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องเดอะวินนิ่งโพสท์ ราชกรีฑาสโมสร

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวาระ 2561-2563 จำนวน 21 ท่านดังนี้

1. คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย บริษัท วิสคอม เซ็นเตอร์ จำกัด
2. คุณณรงค์ศักดิ์ มีวาสนาสุข อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด
3. คุณวิทยา อุปริพุทธิพงศ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงทำสมุดเม้งฮั้ว
4. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกวิชาการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโฟโต้ แอนด์ พริ้นท์
5. คุณธีระ กิตติธีรพรชัย อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท จี.พี ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด
6. คุณนิธิ เนาวประทีป อุปนายกฝ่ายสารสนเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
7. คุณพชร จงกมานนท์ อุปนายกฝ่ายสื่อบูรณาการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา
8. คุณธนิต วิริยะรังสฤษฎ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด
9. คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ เลขาธิการ บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
10. คุณสุวิทย์ มหทรัพย์เจริญ รองเลขาธิการ บริษัท พี รุ่งโรจน์การพิมพ์ จำกัด
11. คุณปรเมศวร์ ปรียานนท์ รองเลขาธิการ บริษัท บี.บี การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
12. คุณชินธันย์ ธีรณัฐพันธ์ รองเลขาธิการ บริษัท ธนางกูรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
13. คุณอภิเชษฐ์ เอื้อกิจธโรปกรณ์ รองเลขาธิการ บริษัท เอส โอ ฟูล พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด
14. คุณปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์ รองเลขาธิการ บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
15. คุณธนเดช เตชะทวีกิจ รองเลขาธิการ บริษัท จอยปริ้นท์ จำกัด
16. คุณประเสริฐ หล่อยืนยง เหรัญญิก บริษัท ราชาการพิมพ์ จำกัด
17. คุณณภัทร วิวรรธนไกร นายทะเบียน บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
18. คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์ ปฏิคม บริษัท สุพรชัย ไดคัท จำกัด
19. คุณวิสุทธิ์ จงพิพัฒน์ยิ่ง รองปฏิคม บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด
20. คุณรัฐกฤต เหตระกูล ประชาสัมพันธ์ บริษัท ประชุมช่าง จำกัด
21. คุณวริษฐา สิมะชัย รองประชาสัมพันธ์ บริษัท ก การพิมพ์เทียนกวง จำกัด

มติให้คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์ไทย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารวาระ 2561-2563

 


Related Post

Young Printer Group Exclusive Trip Bay Beach Resort Pattaya
views 155
Young Printer Group Exclusive Trip Bay Beach Resort Pattaya ภายใต้แนวคิดของกลุ่มผู้ประกอบวิสาหกิจการพิมพ์ วิสาหกิจเกี่ยวเนื่องที่กำลังจะเข้ามาสืบทอดดูแลธุรกิจการพิมพ์ในอนาคต ได้ริเริ่มโครงการ “ทายาททางการพิมพ์ หรือ Young Printer Group” จัดตั้งขึ้...
กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ประชุมสามัญประจำปี 2561
views 233
กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ประชุมสามัญประจำปี 2561 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2561-2563 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Boardroom 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ...
25th Anniversary Celebration : AGE of Transformation
views 85
25th Anniversary Celebration : AGE of Transformation สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 2 Crystal Design Center (CDC) โดยมีนายระวิ เกษมศานติ์ นายกสมาคมฯเป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าว...