จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 72 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวาระ 2561-2563

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 72
และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวาระ 2561-2563
ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องเดอะวินนิ่งโพสท์ ราชกรีฑาสโมสร

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวาระ 2561-2563 จำนวน 21 ท่านดังนี้

1. คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย บริษัท วิสคอม เซ็นเตอร์ จำกัด
2. คุณณรงค์ศักดิ์ มีวาสนาสุข อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด
3. คุณวิทยา อุปริพุทธิพงศ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงทำสมุดเม้งฮั้ว
4. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกวิชาการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโฟโต้ แอนด์ พริ้นท์
5. คุณธีระ กิตติธีรพรชัย อุปนายกฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท จี.พี ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด
6. คุณนิธิ เนาวประทีป อุปนายกฝ่ายสารสนเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
7. คุณพชร จงกมานนท์ อุปนายกฝ่ายสื่อบูรณาการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา
8. คุณธนิต วิริยะรังสฤษฎ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด
9. คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ เลขาธิการ บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
10. คุณสุวิทย์ มหทรัพย์เจริญ รองเลขาธิการ บริษัท พี รุ่งโรจน์การพิมพ์ จำกัด
11. คุณปรเมศวร์ ปรียานนท์ รองเลขาธิการ บริษัท บี.บี การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
12. คุณชินธันย์ ธีรณัฐพันธ์ รองเลขาธิการ บริษัท ธนางกูรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
13. คุณอภิเชษฐ์ เอื้อกิจธโรปกรณ์ รองเลขาธิการ บริษัท เอส โอ ฟูล พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด
14. คุณปิยะวัฒน์ ปิยไพชยนต์ รองเลขาธิการ บริษัท ปิยะวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
15. คุณธนเดช เตชะทวีกิจ รองเลขาธิการ บริษัท จอยปริ้นท์ จำกัด
16. คุณประเสริฐ หล่อยืนยง เหรัญญิก บริษัท ราชาการพิมพ์ จำกัด
17. คุณณภัทร วิวรรธนไกร นายทะเบียน บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
18. คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์ ปฏิคม บริษัท สุพรชัย ไดคัท จำกัด
19. คุณวิสุทธิ์ จงพิพัฒน์ยิ่ง รองปฏิคม บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด
20. คุณรัฐกฤต เหตระกูล ประชาสัมพันธ์ บริษัท ประชุมช่าง จำกัด
21. คุณวริษฐา สิมะชัย รองประชาสัมพันธ์ บริษัท ก การพิมพ์เทียนกวง จำกัด

มติให้คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์ไทย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารวาระ 2561-2563

 


Related Post

จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”
views 203
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ iTAP จัดสัมมนาเรื่อง "อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology" ณ KX Building ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 - 16.45 น. ฟรี ไ...
สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
views 288
สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักสูตรที่ 1 : เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อหาสัมมน...
การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้)
views 337
การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้) LOGO DESIGN CONTEST YOUNG PRINTER GROUP เนื่องด้วยโอกาสครบรอบ 20 ปี ของกลุ่ม Young Printer Group (YPG) ในปีนี้ ทาง YPG จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบโลโก้ใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้า...