งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12

งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12
THAI PRINT AWARDS 2017
“Towards the New Frontier”
มุ่งสู่มิติใหม่แห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัด การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 โดยใช้แนวความคิด Towards the New Frontier หรือ มุ่งสู่มิติใหม่แห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย มีจุดประสงค์ที่จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย ลุกขึ้นมาเตรียมความพร้อมที่จะเดินหน้าสู่อนาคตแห่งเทคโนโลยียุคใหม่ไปพร้อมๆกัน ร่วมกันสร้างแนวทางในการใช้จุดแข็งของการพิมพ์ที่มีคุณภาพระดับโลกผสมผสานกับเทคโนโลยีที่เป็น Future Trend เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข็งขันในตลาดสากลอย่างครบมิติ

โดยงานประกาศผลครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั่วประเทศ ร่วมกันส่งผลงานสิ่งพิมพ์เข้าร่วมการประกวดอย่างมากมายดังเช่นทุกๆปี สำหรับการประกวดในปีนี้ คณะกรรมการการจัดงานได้แบ่งประเภทของการประกวดเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. Offset Printing ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ท
  2. Digital Printing ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล
  3. งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว พิมพ์ด้วยระบบ Flexography gravure ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ
  4. Special Categories งานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณ์เฉพาะ

และเพื่อให้สอดคล้องกับการที่อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์จาก BOI (BOI Investment Promotion) สมาคมการพิมพ์ไทยได้เพิ่มประเภทการประกวดขึ้นมาอีก 3 รางวัล คือ

  • ประเภทสิ่งพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing)
  • ประเภทการออกแบบ (Graphic/Functional Appeal) และ
  • ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creativeness)

และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการประกวดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากการที่ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในค่ำคืนนี้ จะถูกส่งเข้าประกวดใน การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเซีย หรือ Asian Print Awards แล้วนั้น สมาคมการพิมพ์ไทยได้รับเกียรติจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการส่งชิ้นงานที่ได้รับการคัดเลือก ไปร่วมการประกวด PM Awards หรือ Prime Minister Awards ซึ่งเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย และเป็นการประกวดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” ในการที่จะแผ่ขยายความเชื่อมั่นให้ได้ครอบคลุมกว้างไกลยิ่งขึ้น

นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ประธานการจัดงานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 กล่าวว่า “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติของสมาคมการพิมพ์ไทยในปีที่ 12 นี้ยังคงได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างดีเยี่ยม มีจำนวนผลงานที่ส่งเข้ามากว่า 700 ชิ้น ซึ่งไม่เพียงแสดงถึงความกระตือรือร้นที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านการพิมพ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังหมายถึงงานพิมพ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าประเทศชั้นนำอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ประเทศไทยได้รับเหรียญทองมากเป็นอันดับหนึ่งในการจัดการประกวด Asian Print Awards หลายปีติดต่อกัน เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าขณะนี้คุณภาพการพิมพ์ของโรงพิมพ์ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว”

“ผลรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 12 มีจำนวนทั้งหมด 90 รางวัล ล้วนเป็นชิ้นงานที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านคุณภาพการพิมพ์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในปีนี้ ทางสมาคมการพิมพ์ไทย ใช้แนวความคิดว่า Towards the New Frontier มุ่งสู่มิติใหม่แห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะเน้นย้ำทางด้านคุณภาพงานพิมพ์ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง ผลการตัดสินได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงพิมพ์ในประเทศไทย ทีมีความพร้อมในการเดินหน้าไปสู่อนาคตอย่างแน่นอน

นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวว่า “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ หรือ Thai Print Awards เป็นเวทีสำหรับแสดงผลงานและศักยภาพทางการพิมพ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยให้พัฒนาต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพงานพิมพ์ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างต่อเนื่องทุกปี”

“ปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่นำพาสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยที่เห็นได้ชัดคือ การที่ผู้ประกอบการโรงพิมพ์ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของงานพิมพ์และให้ความร่วมมือส่งผลงานเข้าแข่งขันในทุกๆ ครั้งของงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติที่ผ่านมา โดยจำนวนตัวเลขของชิ้นงานที่ถูกส่งเข้ามาประกวดนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี และชิ้นงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นก็มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และจุดที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ คุณภาพของสิ่งพิมพ์ไทยนั้นไม่ได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะโรงพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ หากแต่ช่วงหลังๆ มีรายชื่อโรงพิมพ์หน้าใหม่ๆ ก้าวขึ้นมารับเหรียญรางวัลมากขึ้นเรื่อยๆ ทางสมาคมการพิมพ์ไทยใคร่ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลใน การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11 ในปีนี้ พร้อมทั้งจัดงานประกาศผลรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจสิ่งพิมพ์ที่สร้างสรรค์งานคุณภาพในตัวของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งพิมพ์ของคนไทย”

สรุปจำนวนเหรีญรางวัล 12th THAI PRINT AWARDS 2017

Company Name Best of the Best Gold Silver Bronze Total
1. บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด 1 1 2 1 5
2. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 1 1 2
3. บริษัท โปรดีเคล จำกัด 1 1 2
4. บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด 1 2 1 2 6
5. บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้น จำกัด (มหาชน) 1 2 4 1 8
6. บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด 2 1 3
7. บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด 2 2
8. บริษัท แพน แปซิฟิก ปริ้นติ้ง จำกัด 2 2
9. บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จำกัด 2 1 3
10. บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด 2 1 3
11. บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด 2 1 3
12. บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำกัด 4 4
13. บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2 2
14. บริษัท วงตะวัน จำกัด 2 2
15. บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด 2 2
16. บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1 1
17. บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด 1 1
18. บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
19. บริษัท บี แอนด์ เอ ดีไซน์เวิร์ค จำกัด 1 1
20. บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำกัด 1 1
21. บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 1 1
22. บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 1 1
23. บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง (2013) จำกัด 1 1 2
24. บริษัท เทียนวัฒนาพริ้นติ้ง จำกัด 1 1
25. บริษัท ไฟว์ แอนด์ โฟร์ พริ้นติ้ง จำกัด 1 1 2
26. บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด 1 1 2
27. บริษัท ไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 1 1
28. บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 2
29. บริษัท เปเปอร์ริสต้า จำกัด 1 1
30. บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
31. บริษัท ไทยสแกน (ธรรมดี) จำกัด 1 1
32. บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด 1 1
33. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยการพิมพ์ 1 1
34. บริษัท ลัคก์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 1 1
35. บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด 1 1
36. บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จำกัด 1 1
37. บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 1 1
38. บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด 1 1
39. บริษัท ซีสคอน ฉลากและแพคเกจจิ้ง จำกัด 1 1
40. บริษัท แมแม อินดัสเตรียล จำกัด 1 1
41. บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด 1 1
42. บริษัท กิตติชัยพริ้นติ้ง จำกัด 1 1
43. บริษัท วัชรพล จำกัด 1 1
44. บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จำกัด 1 1 2
45. บริษัท พริ้นมาสเตอร์ จำกัด 1 1
46. บริษัท มิตรสัมพันธ์การพิมพ์ จำกัด 1 1
47. บริษัท เอ๊กซ์วายแซดพริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
48. บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด 1 1
49. บริษัท สแควร์ปริ๊นซ์ 93 จำกัด 1 1
รวมเหรียญรางวัลทั้งหมด 5 21 29 33 88

Related Post

พบกันในงาน LABELEXPO SOUTHEAST ASIA 2018
views 192
พบกันในงาน LABELEXPO SOUTHEAST ASIA 2018 10-12 พฤษภาคม 2561 ที่บูธ B2 ไบเทคบางนา PERFECT FIT FOR DIGITAL LABEL พบกับเครื่องพิมพ์ AccurioLabel 190 เครื่องพิมพ์ฉลากที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เพิ่มผลผลิตและกำไร จาก KONICA MINOLTA...
คุณปิง วรพล ภัคสุขชัย บริษัทฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
views 270
คุณปิง วรพล ภัคสุขชัย บริษัทฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด “สวัสดีคะผู้อ่านที่เคารพรัก สำหรับ Young Printer ฉบับนี้ขอแนะนำ “คุณวรพล ภัคสุขชัย” หรือ “คุณปิง” ซึ่งเขาเองก็มีบทบาทในการรับผิดชอบกิจกรรมพิเศษหลาย ๆ อย่างที่ทางสมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดขึ้นแล...
การพิมพ์ไทยสัญจร 60 ภาคเหนือ
views 501
การพิมพ์ไทยสัญจร 60 ภาคเหนือ “ทิศทางการพิมพ์ไทย ในยุค 4.0” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดงาน “การพิมพ์ไทยสัญจรภาคเหนือ” ณ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู...