E-commerce : The brand Driving Printing and Packaging Industry Disruption

p40-45_08

E-commerce : The brand Driving Printing and Packaging Industry Disruption

อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป กับการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce

จากการวิจัยข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในปี 2560 พบว่า ภายใต้กระแสการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ที่กำลังเติบโตสูง โดยเฉพาะตลาดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง (Business to Consumer: B2C) ที่เติบโตร้อยละ 15-20 ต่อปี หรือมีมูลค่าประมาณ 2.1 แสนล้านบาท (เฉพาะภาคค้าปลีกสินค้า) ช่วยให้บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค) จากเดิมที่มีการใช้น้อยมีการขยายตัวต่อเนื่อง โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับ E-Commerce ในส่วนของ B2C ในปี 2560 จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 5,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 (YoY)

ทั้งนี้ คาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า ตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งจะมีมูลค่าถึงประมาณ 8,000-9,000 ล้านบาท ตามการเติบโตของตลาด E-Commerce ในรูปแบบ B2C (ภาคการค้าปลีก) ที่คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 3.5 แสนล้านบาท (ภายใต้สมมติฐาน นโยบายการจัดเก็บภาษีธุรกิจ E-Commerce ที่จะนำมาใช้ในระยะข้างหน้า ส่งผลต่อภาระผู้ประกอบการไม่มาก) โดยคาดว่า บรรจุภัณฑ์กระดาษและพลาสติก จะได้รับอานิสงส์จากปัจจัยดังกล่าวสูง เนื่องจากสอดคล้องกับลักษณะของสินค้าที่นิยมซื้อขายออนไลน์ รวมถึงความเหมาะสมในการปกป้องสินค้าระหว่างขนส่ง และมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า E-Commerce จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในระยะต่อไป ซึ่งนอกจากเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ยังต้องมีความสวยงาม ดึงดูดและสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งนักออกแบบจึงได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์เน้นการสร้างนวัตกรรมทางบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีความโดดเด่นไม่ใช่แค่ในเฉพาะของรูปร่างลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้สอย และตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคแล้ว ยังต้องใส่ใจไปถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์ภายหลังจากการใช้งานแล้วด้วย แต่ก็ยังคงไม่ทิ้งความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไป จึงมีการนำเอาวัสดุต่างๆ ที่ถูกพัฒนามาปรับใช้ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต

แต่ในการขายปลีกแบบ E-commerce นั้น มีข้อจำกัดในเรื่องของการสัมผัสกับตัวสินค้า จุดขายของสินค้าได้เปลี่ยนไปจากการที่รูปแบบการบรรจุหีบห่อที่ดูมีความพิเศษจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ แต่เมื่อย้ายไปขายในโลกออนไลน์ สินค้าจะต้องเป็นตัวดึงดูุดความสนใจจากผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว จากการสำรวจแนวโน้นการขายปลีกแบบ E-commerce ในสหรัฐฯ พบว่า 27 % ของผู้ตอบแบบสอบถามรับได้กับการที่ขายออนไลน์เท่านั้น แต่ 54% อยากให้มีการขายแบบสองช่องทางคือ ช่องทางออนไลน์และช่องทางปกติร่วมกัน โดย 91% ของผู้ที่ใช้ E-commerce เป็นช่องทางการขาย มองว่ายอดขายทางออนไลน์มีความสำคัญต่อรูปแบบรายได้ของพวกเขา และอีก 88% คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ในอีกสองปีข้างหน้า ทั้งนี้ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่มาถึงมือของผู้บริโภคมีผลถึง 95% ของผู้สั่งซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์ เนื่องจากการสั่งซื้อนั้นผู้ซื้อจะพิจารณาการสั่งซื้อจากตัวสินค้าเท่านั้น แต่รูปลักษณ์หรือการออกแบบของบรรจุภัณฑ์จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเสนอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษเพิ่มขึ้น

ที่มา : https://wccftech.com/pachter-nintendo-labo-2012/ Nintendo Labo เป็นการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์หลังจากการทำหน้าห่อหุ้มสินค้าแล้ว ให้สามารถกลายเป็นอุปกรณ์ประกอบการเล่นเกมส์ต่อได้อีก
ที่มา : https://wccftech.com/pachter-nintendo-labo-2012/
Nintendo Labo เป็นการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์หลังจากการทำหน้าห่อหุ้มสินค้าแล้ว
ให้สามารถกลายเป็นอุปกรณ์ประกอบการเล่นเกมส์ต่อได้อีก

ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกของสินค้าไทยที่ได้รับการกล่าวถึงในโลกออนไลน์ช่วงหนึ่ง คือ การออกแบบกล่องของอาหารสุขภาพในรูปแบบธัญพืชอบแห้งแบรนด์ Diamond Grains ที่นอกจากลักษณะบรรจุภัณฑ์ชั้นในที่มีความสะดวกต่อการรับประทานแบบทันทีแล้ว บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกที่ใช้ในการจัดส่งยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคได้อีก และในเทศกาลพิเศษยังได้เปลี่ยนลักษณะกราฟฟิกบนกล่องบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกอีกด้วย

ที่มา : https://www.bangkokbanksme.com/article/4863
ที่มา : https://www.bangkokbanksme.com/article/4863

ตามการคาดการณ์ของเจ้าของสินค้า เชื่อว่ากลุ่มผู้บริโภคบนโลกออนไลน์จะมีอายุที่น้อยลงและมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดธุรกิจบนโลกออนไลน์ เพราะให้ความสำคัญกับความสะดวกสบาย โดยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า “60% ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันยินดีที่พวกเขาไม่ต้องออกไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าหรือในร้านที่มีผู้คนแออัด” เมื่อพวกเขาซื้อสินค้าทางออนไลน์ เมื่อข้อมูลจำนวนของผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อไปเป็นเช่นนี้ ทางด้านเทคโนโลยีที่จะต้องพัฒนาเพื่อรองรับการติดต่อสอบถามระหว่างลูกค้าและบริษัทผู้ผลิตด้วย และยังพบว่า ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้มีการส่งต่อข้อมูลของสินค้าจากการถ่ายรูปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เมื่อได้รับสินค้าจากการขนส่งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย

ฟังค์ชั่นดีไซน์ (function design) + บรรจุภัณฑ์ + On demand printing = โอกาสในอนาคต

เมื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น ควบคู่กับหน้าที่หลักคือ สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมแล้ว สิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการ E-commerce ส่วนใหญ่กังวล คือราคาในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจการพิมพ์ได้มีการปรับตัวที่จะรับคำสั่งผลิตในปริมาณที่น้อย ตามความต้องการของผู้ประกอบการ (On demard) มีมากยิ่งขึ้น โดยการพิมพ์แบบ Digital Printing นั้น จะเป็นการตอบรับคำสั่งผลิตในปริมาณที่น้อยแต่คุณภาพของสี และรูปภาพยังคงอยู่ในระดับที่ลูกค้ายอมรับ และไม่มีขีดจำกัดเรื่องของขั้นต่ำในการสั่งผลิต หรือขึ้นตัวอย่างชิ้นงาน อีกทั้งยังมีความรวดเร็วในการผลิตอีกด้วย ผู้ประกอบการสามารถเห็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำการออกแบบได้เลยทันที ดังนั้น ข้อจำกัดเดิมๆ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับราคาของบรรจุภัณฑ์ในการสั่งผลิต ที่จะต้องสั่งในปริมาณที่มาก จะต้องเสียพื้นที่ในการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ก่อนการจัดส่งก็จะเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลอีกต่อไป

และอีกโอกาสของการนำความก้าวหน้าของนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างจุดเด่นและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค คือ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ หรือ smart packaging ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลต่าง ๆ กับผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Bluetooth Low-Energy (BLE) และ Near-Field Communication (NFC) ที่เชื่อมโยงเข้ากับแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ

ที่มา : http://www.packagingdigest.com/smart-packaging/nfc-challenge
ที่มา : http://www.packagingdigest.com/smart-packaging/nfc-challenge

หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ การนำเอา NFC chip บรรจุไว้ที่ฝาขวดสุรา และทันทีที่มีการเปิดฝาขวด chip ดังกล่าว จะทำการเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ข้อมูลว่าสุราในขวดดังกล่าวนั้นเป็นของแท้จากแหล่งผลิตหรือไม่ หรือขวดดังกล่าวเคยถูกเปิดมาก่อนหน้านี้หรือไม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการตรวจสอบและป้องกันปัญหาการปลอมปนสุราที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกแล้ว ยังทำให้ผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของสุรานั้นมากขึ้นอีกด้วย

ความก้าวหน้าของ On demand print กับการเติบโตของเศรษฐกิจ

หากติดภาพกับข้อจำกัดแบบเดิมๆ ของ Digital Printing ทั้งในแง่ของชนิดวัสดุรองพิมพ์ คุณภาพงานและราคาแล้ว อาจจะทำให้หันไปใช้ทางเลือกอื่นๆ แทน แต่ในปัจจุบันนี้ การพิมพ์แบบ On demand ได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพ์บนวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากกระดาษ เช่น ฟิล์ม พลาสติกหรือฟอยด์ อีกทั้งยังให้คุณภาพของงานพิมพ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น ไร้ข้อจำกัดของสีที่ไม่จำเป็นต้องมีแค่ CMYK อีกต่อไป หรือมองไปถึงเทคนิคหลังการพิมพ์ก็สามารถที่จะผลิตในกระบวนการได้เลย ซึ่งคุ้มค่ามากเมื่อเทียบคุณภาพของงาน และความรวดเร็วที่ใช้เวลาในการจัดการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกับราคา ดังนั้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และสอดคล้องเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ผู้ประกอบธุรกิจทางการพิมพ์จำเป็นต้องมีการปรับธุรกิจเพื่อให้รองรับกับการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจะเจอกับงานที่มีปริมาณน้อยและอาจจะมีความยากต่อครั้งการสั่งผลิต แต่จะส่งผลให้มูลค่าของชิ้นงานสูงมากยิ่งขึ้นด้วยจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การเข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็วจากทั่วทุกมุมโลก ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าได้โดยการกดหน้าจอ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจ อีกทั้งนวัตกรรมที่นำมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว การออกแบบบรรจุภัณฑ์เมื่อรวมกับความสามารถของการผลิตทางการพิมพ์ จึงเป็นเหมือนบริการหลังการขายที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค นำมาซึ่งการกลับมาใช้ซ้ำแล้วยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานผู้บริโภคผ่านการบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อีกด้วย ที่มา : https://wccftech.com/pachter-nintendo-labo-2012/ Nintendo Labo เป็นการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์หลังจากการทำหน้าห่อหุ้มสินค้าแล้ว ให้สามารถกลายเป็นอุปกรณ์ประกอบการเล่นเกมส์ต่อได้อีก

ที่มา : http://www.maplepress.com/digital-printing-print-on-demand-short-run.html ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ Digital printing
ที่มา : http://www.maplepress.com/digital-printing-print-on-demand-short-run.html ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ Digital printing

Related Post

Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market
views 320
Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากกระแสของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ หรือ SMART PACKAGING ที่ตอนนี้ได้รับกสรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่ง...
การเคลือบ (Coating Method)
views 451
การเคลือบ (Coating Method) ปัจจุบันการพิมพ์งานด้วยระบบการพิมพ์ต่างๆ อาทิ ออฟเซ็ต กราเวียร์ เฟล็กโซกราฟี สกรีน หรือ ฯลฯ ซึ่งหลังจากพิมพ์แล้ว นอกจากจะถูกส่งไปพับ ตัด เจียนแล้ว ยังมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการเคลือบ การเคลือบคือการทำให้ผ...
เอชพี เปิดพอร์ทเครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ทันสมัยที่สุดในโลก
views 556
เอชพี เปิดพอร์ทเครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ทันสมัยที่สุดในโลก เร่งเพิ่มฐานตลาดลูกค้าดิจิทัลพรินติ้ง เปิดตัว HP Indigo 6900 ที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องพิมพ์ฉลากระบบดิจิทัล ทันสมัยที่สุดในโลก มาพร้อมโซลูชันการพ...