โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อพ่อ

p18-21_18

โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อพ่อ
เรียบเรียง โดยคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือมประธานโครงการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองแผ่นดินยาวนานกว่า ๗๐ ปี อันเป็นระยะเวลาครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และในช่วงเวลาของการครองสิริราชสมบัติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์อันไพศาลต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ งานด้านศิลปะและการออกแบบซึ่งในอดีตมักเรียกรวมกันว่า “งานช่าง” นั้น นับเป็นพระราชกรณียกิจอีกด้านหนึ่งที่ทรงมีความสนพระราชหฤทัยยิ่ง ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ ตลอดจนงานช่างฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหลากหลายรูปแบบและมีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เช่นการถ่ายภาพ ดนตรี งานจิตรกรรม และการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ประกอบไปด้วยสมาคม และชมรมทางด้านการพิมพ์ ทั้ง ๙ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ของเหล่าศิลปิน นักออกแบบตัวพิมพ์ ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ และประชาชนชาวไทย จึงได้มีการรวมตัวกันทำความดีเพื่อพ่อ ภายใต้โครงการ “๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา

โครงการ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ ถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของการพัฒนาแบบตัวพิมพ์ไทย โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ประกอบการ สมาคม และชมรมในอุตสาหกรรมการพิมพ์ รวมถึงนักออกแบบตัวพิมพ์ไทย ผลงานของ ๙ แบบตัวพิมพ์ไทยที่สร้างสรรค์เสร็จแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยทางสหพันธ์ฯ จะมีการแจกจ่ายให้ประชาชนคนไทยนำไปใช้ได้ฟรี เพื่อใช้ในการผลิตสื่อต่างๆ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
๒. เพื่อเป็นประวัติศาสตร์แบบตัวพิมพ์ไทยในรัชกาลที่ ๙
๓. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในด้านการออกแบบ และการประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์
๔. เพื่อสร้างสรรค์แบบตัวพิมพ์แจกจ่ายให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ฟรี
๕. เพื่อให้ภาครัฐ และเอกชน นำไปใช้เป็นแบบตัวพิมพ์สำหรับจัดงานนิทรรศการต่างๆ รวมถึงใช้เป็นแบบตัวพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทต่างๆ
๖. เพื่อใช้เป็นแบบฟ้อนต์สำหรับจัดทำหนังสือ “๙ แบบตัวพิมพ์ไทย” และหนังสือ “โครงการพระราชดำริ แนวคิดและทฤษฏี ร.๙” สำหรับจัดพิมพ์ และแจกจ่ายประชาชนฟรีทั่วประเทศ

๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ

แบบตัวพิมพ์ทั้ง ๙ แบบ เกิดจากการพัฒนาของนักออกแบบตัวพิมพ์ ๙ ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทพัฒนาแบบตัวพิมพ์ เป็นนักออกแบบอิสระ เป็นอาจารย์ และเยาวชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาแบบตัวพิมพ์ไทย เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

แบบตัวพิมพ์แต่ละแบบ มีความเป็นมา และถ่ายทอดถึงพระองค์ท่าน เป็นแบบตัวพิมพ์ที่มีความหมาย มีความศักดิ์สิทธิ์ ที่ซึ่งควรเทิดทูลไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ดังนั้น ผู้ที่นำแบบตัวพิมพ์ไปใช้ในสื่อต่างๆ จึงควรเลือกใช้อย่างเหมาะสม แบบตัวพิมพ์ส่วนหนึ่งเป็นแบบตัวพิมพ์ในกลุ่ม Display จึงเหมาะกับการนำไปใช้เป็นแบบตัวพิมพ์ในการจัดนิทรรศการต่างๆ โดยเฉพาะนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ หรือใช้เป็นตัวหัวข้อหลักที่ต้องการเน้นคำในสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป ทั้งหมดเป็นแบบตัวพิมพ์ชนิด OpenType มีการเข้ารหัสแบบ Unicode จึงทำให้สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องที่มีระบบปฏิบัติ Mac OS และ Windows

แบบตัวพิมพ์ทั้งหมด มีการตั้งชื่อที่สื่อและมีความหมายต่อในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยทุกแบบตัวพิมพ์ จะมีเลข 9 นำหน้าชื่อ นั่นหมายถึง ในหลวง รัชกาลที่ ๙

๙ แบบตัวพิมพ์ ๑๓ รูปแบบ ประกอบด้วย

๑. 9 BelovedKing ผู้ออกแบบและพัฒนา ผศ.อาวิน อินทรังษี
๒. 9 KhunThongDaeng ผู้ออกแบบและพัฒนา อาจารย์ขาม จาตุรงคกุล
๓. 9 LP Bold ผู้ออกแบบและพัฒนาคุณนภนต์ พุทธิพัฒนกุล
๔. 9 LUANG และ 9 LUANG Italic ผู้ออกแบบและพัฒนา คุณปริญญา โรจน์อารยานนท์
๕. 9 Nopparaj ผู้ออกแบบและพัฒนาคุณกฤษดา วงศ์อารยะ
๖. 9 our KING ผู้ออกแบบและพัฒนาคุณไพโรจน์ ธีระประภา
๗. 9 Pradit Regular ผู้ออกแบบและพัฒนา คุณคนัช อุยยามาฐิติ
๘. 9 Siamin ผู้ออกแบบและพัฒนาคุรธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
๙. 9 TerdThai, 9 TerdThai Script 1 และ 9 TerdThai Script 2 ผู้ออกแบบและพัฒนาผศ.ประชิด ทิณบุตร

คุณสมบัติแบบตัวพิมพ์บางส่วนที่พัฒนา

แบบตัวพิมพ์ ประกอบไปด้วย ตัวอักษรไทยตัวอักษรโรมัน และการกำหนดรูปแบบเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ครบชุดในแต่ละแบบตัวพิมพ์ การพัฒนาแบบตัวพิมพ์ยังต้องคำนึงถึงการใช้งานทางด้านการเรียงพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ ทั้งการปรับช่องว่างระหว่างตัวอักษร, ช่องว่างระหว่างคำ รวมถึงการจัดวางตำแหน่งของสระ และวรรณยุกต์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับระบบใช้งานทางด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ ผู้พัฒนาต้องมีการเพิ่ม Script ต่างๆ เพื่อให้แบบตัวพิมพ์สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฎิบัติการุ่นใหม่ และโปรแกรมรุ่นใหม่ นอกจากนั้นยังกำหนดฟังก์ชั่นพิเศษต่างๆ เพื่อให้แบบตัวพิมพ์มีคุณสมบัติที่ทันสมัยได้มาตรฐาน

แบบตัวพิมพ์แต่ละแบบมีการออกแบบและพัฒนาให้มีจำนวนตัวอักษรพิเศษเพิ่มเติม ไม่เหมือนกัน แต่ทุกแบบตัวพิมพ์จะมีตัวอักษรพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้งานทั้งแบบตัวอักษรไทย และตัวอักษรโรมัน สำหรับรูปแบบที่เป็นครอบครัวฟ้อนต์ หรือ Family Font แต่ละแบบตัวพิมพ์ก็มีไม่เหมือนกัน โดยส่วนใหญ่จะมีเฉพาะรูปแบบเดียว เป็นรูปแบบพื้นฐาน คือ Regular หรือ Normal ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของนักออกแบบ และพัฒนาแบบตัวพิมพ์แต่ละท่าน

ลิขสิทธิ์แบบตัวพิมพ์ และการใช้งาน

“๙ แบบตัวพิมพ์ไทยเพื่อพ่อ” เป็นโครงการของสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูลต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นการรวมตัวกันทำความดีเพื่อพ่อ ของเหล่าศิลปิน นักออกแบบตัวพิมพ์ ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ และประชาชนชาวไทย

“แบบตัวพิมพ์หรือซอฟต์แวร์ฟ้อนต์ทั้ง ๙ แบบ” ได้รับการออกแบบ และพัฒนาโดยนักออกแบบตัวพิมพ์ ๙ ท่าน และมอบให้สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นผู้เผยแพร่และแจกจ่ายให้ประชาชนคนไทยได้ใช้ฟรี เป็นแบบตัวพิมพ์สาธารณะ สามารถนำไปใช้บนสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อดิจิทัลได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ห้ามนำไปจัดจำหน่าย หรือเปลี่ยนแปลงแบบตัวพิมพ์ หรือซอฟต์แวร์ฟ้อนต์ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์

p18-21_QR-Code

ท่านสามารถดาวน์โหลด ๙ แบบตัวพิมพ์ไทย ได้ที่เว็บไซต์สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยเข้าไปที่ http://www.printfederation.or.th เลือกที่แถบDownloads และเลือกหมวด Thailand Fonts

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 205
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 258
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 138
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...