“เอสซีจี รวมใจสู้ภัยแล้ง”

p81-83_2

“เอสซีจี รวมใจสู้ภัยแล้ง”
มอบถังเก็บน้ำแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ร่วมสร้างต้นแบบจัดการน้ำชุมชน

“เอสซีจี” ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิต และเข้าใจถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา พร้อมเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย จึงได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการริเริ่มและสนับสนุนโครงการต่างๆ ด้วยการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังให้ชุมชนต่างๆ สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ภัยแล้งไปได้ พร้อมร่วมส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ประเดิมด้วย “เอสซีจี” ร่วมกับ กองทัพบกและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สานต่อโครงการ “เอสซีจี รวมใจสู้ภัยแล้ง” สนับสนุนถังเก็บน้ำชุมชน 150 ใบ พร้อมจับมือมูลนิธิ อุทกพัฒน์ฯวางรากฐานการบริหารจัดการน้ำ ชุมชนบ้านโนนเขวา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น สู่ต้นแบบรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืนและขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง

p81-83_3

คุณอาสา สารสิน กรรมการและประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจี มีความห่วงใยพี่น้องในชุมชน ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการมีส่วนร่วมบรรเทาความเดือดร้อน จึงมุ่งมั่นสานต่อโครงการ “เอสซีจี รวมใจสู้ภัยแล้ง” เพื่อร่วมบรรเทาวิกฤติภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ด้วยการมอบถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 500 ใบ ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง โดยมอบให้กับจังหวัดขอนแก่น จำนวน 150 ใบ

p81-83_4

ขณะเดียวกัน ยังร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเพิ่มแหล่งน้ำสำรอง อาทิ ชุมชนบ้านโนนเขวา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขุดคลองเชื่อม ขุดลอกคลอง ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำอุปโภคได้เป็นอย่างดี พร้อมผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อ ส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป

ด้าน คุณกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งนับเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิต สำหรับจังหวัดขอนแก่น จากภาพรวมแหล่งน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยแต่ระบายออกมาก ส่งผลให้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 16 อำเภอ 105 ตำบล 1,005 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของหมู่บ้านทั้งจังหวัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้น้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากเอสซีจีในโครงการ “เอสซีจี รวมใจสู้ภัยแล้ง” ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ พร้อมร่วมกันสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนต่อไป

p81-83_5

พันเอกสมชาย ครรภาฉาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 กล่าวว่า กองทัพบกมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งเป็นอย่างยิ่ง การดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ถือเป็นนโยบายของกองทัพบก และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือ กับเอสซีจี ในการสานต่อโครงการ “เอสซีจี รวมใจสู้ภัยแล้ง” พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ อาทิ การให้บริการรถบรรทุกขนส่งน้ำ และการหาข้อมูลพื้นที่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ไม่ได้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นวาระของชาติที่ทุกคนต้อง ร่วมมือกัน

ทั้งนี้ เอสซีจี ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกองทัพบก ดำเนินโครงการ “เอสซีจี รวมใจสู้ภัยแล้ง” อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัย โดยวางแนวทางช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยแล้งแบบเร่งด่วน และสนับสนุนชุมชนดำเนินการลดผลกระทบจากภัยแล้งอย่างยั่งยืน พร้อมวางแนวทางบริหารจัดการน้ำในภาคอุตสาหกรรมและภายโรงงานเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชน

นอกจากนี้ “เอสซีจี” ยังได้ร่วมกับ “7 สี ช่วยชาวบ้าน” สำนักงานทรัพย์สินฯ และกองทัพบก รวมใจสู้ภัยแล้ง มอบถังเก็บน้ำ 500 ใบ บรรเทาวิกฤตแล้งเร่งด่วนตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำและแนะนำวิธีใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สู่ความยั่งยืนในอนาคต

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 257
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 137
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...