“ดานัง” แหล่งลงทุนศักยภาพสูงในเวียดนาม

p92-97_3

“ดานัง” สุดยอดศักยภาพแหล่งลงทุนในเวียดนาม

หากนึกถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการลงทุนของเวียดนาม นอกเหนือจากกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์แล้ว จังหวัดดานัง (Da Nang) เป็นอีกหนึ่งเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้าไปลงทุนมากที่สุดในขณะนี้ สะท้อนได้จากผลสำรวจ Provincial Competitiveness Index (PCI) ปี 2558 ซึ่งจัดทำโดย Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) ร่วมกับ US Agency for International Development (USAID) ระบุว่า จังหวัดดานังเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนมากเป็นอันดับ 1 ของเวียดนาม

จากการสำรวจทั้งหมด 63 จังหวัด “ดานัง”สามารถครองตำแหน่งดังกล่าวติดต่อกันได้เป็นปีที่ 3 และเป็นครั้งที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มมีการจัดทำผลสำรวจ PCI เมื่อปี 2549 ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวพิจารณาจากการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจของแต่ละจังหวัด จังหวัดดานังจึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งลงทุนในเวียดนามที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม

p92-97_2

ศักยภาพของจังหวัดดานัง
ศูนย์กลางการขนส่งและการท่องเที่ยว

จังหวัดดานังตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง ห่างจากกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม 764 กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ 964 กิโลเมตร ด้วยศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของพื้นที่ภาคกลางของประเทศ และเป็นที่ตั้งของท่าเรือดานัง (Da Nang Port) ซึ่งเป็นท่าเรือหลักเพียงแห่งเดียวในบริเวณนั้น รวมทั้งมีเส้นทางการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศรองรับ จึงเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค และมีทางหลวงหมายเลข 1A (National Road 1A) เชื่อมโยงการเดินทางไปยังภาคเหนือและภาคใต้

นักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางถนนดังกล่าวเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 4 แห่งของเวียดนามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ได้แก่ โบราณสถานเมืองเว้ เมืองโบราณฮอยอัน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ My Son และอุทยานแห่งชาติ Phong Nha Ke Bang และจังหวัดดานังยังเป็นทางออกสู่ทะเลจีนใต้ของเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) ซึ่งเชื่อมโยง 13 จังหวัดของ 4 ประเทศ (เมียนมาร์ ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม) จึงนับเป็นประตูการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค

p92-97_4

นอกจากนี้ จังหวัดดานังยังมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลางของเวียดนาม สะท้อนได้จากเศรษฐกิจของจังหวัดดานังปี 2558 ที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.8 และมีแนวโน้มขยายตัวกว่าร้อยละ 10 ในปี 2559 ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของจังหวัดดานังในปี 2558 อยู่ที่ 2,908 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประเทศที่ราว 2,200 ดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่แผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดดานัง (The Master Plan of Socio-Economic Development of Da Nang) ตั้งเป้าเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเป็น 4,500-5,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 สะท้อนกำลังซื้อของประชาชนในพื้นที่ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ จังหวัดดานังยังวางยุทธ์ศาสตร์ในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวทดแทนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเวียดนามที่ตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยภายในปี 2563

p92-97_5

โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดดานัง
พร้อมรองรับการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดดานังได้รับการพัฒนาอย่างมาก เพื่อรองรับการลงทุน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติตัดสินใจเข้ามาเริ่มต้นดำเนินธุรกิจที่นี่ ปัจจุบันจังหวัดดานังมีโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหลายโครงการที่สำคัญ อาทิ โครงการก่อสร้างทางด่วนเชื่อมจังหวัดดานังกับจังหวัด Quang Ngai ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมัน Dung Quat โรงกลั่นน้ำมันแห่งแรกของเวียดนามระยะทาง 139 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 และโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของสนามบินดานังคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นอีก 2-4 บ้านคนต่อปี จากปัจจุบันที่ 6 ล้านคนต่อปี

p92-97_6

นิคมอุตสาหกรรมดานัง

นอกจากนี้ จังหวัดดานังยังมีนิคมอุตสาหกรรมสำหรับรองรับการลงทุนทั่วไปจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ Da Nang Seafood Service Zone, Da Nang Industrial Zone, Lien Chieu Industrial Zone, Hoa Cam Industrial Zone และ Expanded Hoa Khanh Industrial Zone และยังมีนิคมอุตสาหกรรมที่รองรับการลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ Software Park, IT Park และ Hi-Tech Park อีกทั้งยังอยู่ระหว่างวางแผนก่อสร้าง Software Park และ IT Park แห่งที่ 2

ทั้งนี้ ในบรรดานิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด Da Nang Hi-Tech Park (DHTP) ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคแห่งที่ 3 ของเวียดนามได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติมากที่สุด และสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ได้มากขึ้นเป็นลำดับ ขณะที่รัฐบาลเวียดนามาตั้งเป้าให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ เป็นแหล่งลงทุนของทั้งนักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัดดานังและจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ

จากข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 จังหวัดดานังดึงดูด FDI ทั้งหมด 341 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 3,45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ มีสัดส่วนร้อยละ 53 ของมูลค่า FDI ทั้งหมด รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป (ร้อยละ 34) อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามูลค่าการลงทุนของไทยในจังหวัดดานังยังไม่มากนัก โดยปัจจุบันมีโครงการลงทุนเพียง 2 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมราว 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แต่ด้วยศักยภาพในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา จังหวัดดานังจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของแหล่งลงทุนที่มีศักยภาพในเวียดนาม ซึ่งผู้ประกอบการไทยอาจใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกแหล่งลงทุน

ทั้งนี้ ล่าสุดจังหวัดดานังได้รับเลือกจากรัฐบาลเวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม APEC2017 ให้เป็นสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดดานัง

Related Post

Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market
views 444
Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากกระแสของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ หรือ SMART PACKAGING ที่ตอนนี้ได้รับกสรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่ง...
การเคลือบ (Coating Method)
views 906
การเคลือบ (Coating Method) ปัจจุบันการพิมพ์งานด้วยระบบการพิมพ์ต่างๆ อาทิ ออฟเซ็ต กราเวียร์ เฟล็กโซกราฟี สกรีน หรือ ฯลฯ ซึ่งหลังจากพิมพ์แล้ว นอกจากจะถูกส่งไปพับ ตัด เจียนแล้ว ยังมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการเคลือบ การเคลือบคือการทำให้ผ...
เอชพี เปิดพอร์ทเครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ทันสมัยที่สุดในโลก
views 655
เอชพี เปิดพอร์ทเครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ทันสมัยที่สุดในโลก เร่งเพิ่มฐานตลาดลูกค้าดิจิทัลพรินติ้ง เปิดตัว HP Indigo 6900 ที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องพิมพ์ฉลากระบบดิจิทัล ทันสมัยที่สุดในโลก มาพร้อมโซลูชันการพ...